Zakwaterowanie i wyżywienie

 

Opłaty obowiązkowe w roku szkolnym 2020/21

zakwaterowanie:  160zł miesięcznie

wyżywienie:  stawka dzienna 20zł

w tym: śniadanie 6,30zł , obiad 7,40zł, kolacja 6,30zł

Opłaty należy regulować z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca gotówką w kasie bursy lub przelewem na konto
27 1010 1469 0010 3613 9134 0000 z wyraźnym zaznaczeniem kogo i czego wpłata dotyczy (np. Jan Nowak zakwaterowanie + wyżywienie IX/2020)

 


Organ prowadzący placówkę – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego –  może zwolnić rodziców z całości lub części opłat:

  • w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, w szczególności, gdy dochód na osobę w rodzinie nie jest większy niż kwota, o której mowa w art.8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2009 r., nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami);
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

Wniosek w tej sprawie wraz z uzasadniającymi go załącznikami składa się u dyrektora  bursy.

W zakładce DO POBRANIA znajduje się formularz wniosku.


Podstawa prawna: § 78 ust. 2,4,5,8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania  warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1606 ); Statut PBSA § 22.


 

Załącznik do zarządzenia dyrektora nr 63/2009
Poznań, dnia 21 września 2009 r.
Nowelizacja 4 lutego 2021 r.

Obieg dokumentu

Nazwa dokumentu:  odpis żywieniowy

Obieg:

1. Uczeń przedkłada wychowawcy ( grupy lub dyżurnemu ) do potwierdzenia kartki na posiłki, z których nie będzie korzystał. Bloczki nakleja się na kartkę papieru, wpisuje nazwisko wychowanka, przyczynę rezygnacji ze wskazanych posiłków, wychowawca podpisem potwierdza w/w.

2. Wychowawca ( lub sam uczeń ) przekazuje kartkę z odpisami do specjalisty ds. żywienia pok. nr 2 (parter).

3. Specjalista ds. żywienia po uwzględnieniu zgłoszenia, co potwierdza podpisem, dokonuje weryfikacji ilości wydanego towaru i posiłków na dany dzień.

4. Specjalista ds. żywienia przekazuję dzienne zestawienia uznanych odpisów do kasy, gdzie pracownik odpowiednio rozlicza konto ucznia.

5. Dokument kończy obieg.

 

uczeń → wychowawca (potwierdzenie przyczyny rezygnacji, data, podpis) →
→ specjalista ds. żywienia (potwierdzenie uwzględnienia odpisu, data, podpis)

W przypadku telefonicznego zgłaszania odpisu stosowną informację umieszcza się w zeszycie raportów, a po powrocie ucznia do bursy realizuje się odpis wg ustalonego obiegu dokumentu. Jeśli zgłoszenie telefoniczne przyjmuje wychowawca zawiadamia niezwłocznie specjalistę ds. żywienia, jeśli zgłoszenie przyjmuje specjalista ds. żywienia niezwłocznie zawiadamia o tym wychowawcę.
Specjalista ds. żywienia tel. 618585487

Terminy: aby dokonać skutecznego odpisu posiłków na dany dzień należy dokonać zgłoszenia w dniu poprzedzającym ten dzień do g. 14:00; w przypadku posiłków sobotnich zgłoszenia odpisu należy dokonać najpóźniej w czwartek do g. 14 ( towar na sobotę zamawiany jest w czwartek).

Do wiadomości i stosowania: wychowawcy, specjalista ds. żywienia, kasa.