Rekrutacja

Komunikat dot. naboru do PBSA na rok szk. 2019/20

Informujemy, że listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do bursy zostaną podane do publicznej wiadomości 5.07.2019 r. o g. 13 poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie placówki przy ul. Hejmowskiego 1 w Poznaniu.

Podstawa prawna: art. 158 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. 2019, poz. 1148).

Ważne: Osoby, znajdujące się na liście nowo przyjętych oraz dotychczasowi mieszkańcy, którzy złożyli deklarację kontynuacji pobytu, a rezygnujący z przyznanego miejsca są zobowiązani zgłosić to w sekretariacie bursy (osobiście, e-mail, listownie) najpóźniej do 14.08.2019 r.

Wnioski uczniów poznańskich publicznych szkół artystycznych złożone po terminie rozpatrzone będą po 14.08.2019 r. na zgłoszone wolne miejsca – drugi etap postępowania rekrutacyjnego, wg kolejności zgłoszeń.

Podstawa prawna: art. 145 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. 2019, poz. 1148).

Komunikat dot. przyjęć do PBSA w r. szk. 2019/20

Ważne: w przypadku uczniów niepełnoletnich dokumenty dotyczące pobytu dziecka w bursie podpisują oboje rodzice ( nie dotyczy to sytuacji szczególnych: jeden z rodziców pozbawiony jest władzy rodzicielskiej, ustanowiony jest opiekun prawny).
W przypadku pozostawania obojga rodziców poza granicami Polski niezbędne jest ustanowienie opiekuna prawnego, który w ich zastępstwie występować będzie w sprawach dziecka.

Do pobrania: